Проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Улпия Турс ООД сключи договор с Министерство на туризма по проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Описание на проекта:
Проектът „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.092 на Министерство на туризма на Република България е изготвен с цел предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, като начин да се гарантира тяхната стабилност, устойчивост и работни места.

Постигнати резултати:
С полученото финансиране по проекта „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.092 бе подпомогнато дружеството, като по този начин бе осигурена устойчивост в дейността му. Със средствата от БФП бяха преодолени в известна степен щетите от корона пандемията, което ще допринесе за запазване позициите на дружеството на пазара.

Comments are closed.